محمد مرشد

مرتبه علمی :

استاد بازنشسته

رشته و گرایش :

شیمی نساجی

آدرس پست الکترونیک :

morshed@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website