فرزانه علی حسینی

مرتبه علمی :

استادیار

رشته و گرایش :

شیمی نساجی

شماره تلفن:

031-33915014

فکس :

031-33912444

آدرس پست الکترونیک :

fhosseini@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website