علی زادهوش

مرتبه علمی :

استاد

رشته و گرایش :

شیمی نساجی

شماره تلفن:

031-33915011

فکس :

031-33912444

آدرس پست الکترونیک :

zadhoush @cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website