سید مهدی حجازی

مرتبه علمی :

دانشيار

رشته و گرایش :

تکنولوژی نساجی

شماره تلفن:

031-33911084

فکس :

031-33912444

آدرس پست الکترونیک :

hejazi110@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website