سيد مجيد مرتضوي

مرتبه علمی :

دانشیار

رشته و گرایش :

شيمي نساجي

شماره تلفن:

031-33915007

فکس :

031-33912444

آدرس پست الکترونیک :

mortaza@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website