سعید آجلی

مرتبه علمی :

دانشيار

رشته و گرایش :

تکنولوژی نساجی

شماره تلفن:

031-33915039

فکس :

031-33912444

آدرس پست الکترونیک :

sajeli@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website