زهرا طالبی

مرتبه علمی :

استادیار

گرایش:

شیمی

شماره تلفن:

031-33911097

فکس:

031-33912444

آدرس پست الکترونیک:

z.talebi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website