داریوش سمنانی

مرتبه علمی :

استاد

رشته و گرایش :

تکنولوژی نساجی

شماره تلفن:

031-33915006

فکس :

031-33912444

آدرس پست الکترونیک :

d_semnani@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website