حسین فشندی

مرتبه علمی :

استادیار

رشته و گرایش :

شيمي نساجی

شماره تلفن:

031-33911091

فکس :

031-33912444

آدرس پست الکترونیک :

h.fashandi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website