حسین ایزدان

مرتبه علمی :

استادیار

رشته و گرایش :

شیمی نساجی

شماره تلفن:

031-33915027

فکس ،

031-33912444

آدرس پست الکترونیک :

izadan@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website