افسانه ولی‌پوری

مرتبه علمی :

استادیار

رشته و گرایش :

تکنولوژی نساجی

شماره تلفن:

031-33911096

فکس:

031-33912444

آدرس پست الکترونیک:

valipouri@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website